Książka - Narkotyki Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie -70%

 • Add feedback:
 • Code: 6294
 • Availability: Exists Exists
 • szt.
 • 39.00 zł 11.70 zł

dr Paweł Karpowicz

Narkotyki

Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie

*możliwe lekkie uszkodzenia

 

 

 

Spis treści

PODZIĘKOWANIA ........................ 9

PRZEDMOWA ..................... 11

WSTĘP .......... 15

1. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych. Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w Polsce (1978-2002) ........ 15

2. Tradycje i kierunki w leczeniu osób uzależnionych .............. 18

3. Podstawowe formy pomocy dla osób uzależnionych i nadużywających narkotyków.................. 21

ROZDZIALI. UZALEŻNIENIE OD NARKOTYKÓW ............26

1. Uwarunkowania ogólnospołeczne .............29

2. Wpływ poszczególnych grup na używanie narkotyków ........32

3. Rola rodziny .............38

4. Uwarunkowania indywidualne ..................49

5. Zmiany osobowości, postaw i zachowań w poszczególnych fazach

procesu uzależnienia ................52

ROZDZIAŁ II. LECZENIE W PORADNI (AMBULATORYJNE) ............60

1. Zawiązanie kontaktu...............60

2. Diagnozowanie poziomu uzależnienia ..............66

3. Leczenie klienta w warunkach ambulatoryjnych...............72

ROZDZIAŁ DDL LECZENIE W OŚRODKU (STACJONARNE* .............78

1. Procedura przyjęcia pacjenta do ośrodka stacjonarnego ............79

2. Terapeutyczny cykl pacjenta w ośrodku leczema o^ugoterminowego...........81

a) Proces przemiany wewnętrznej ..............82

b) Organizacja cyklu terapeutycznego ...............88

3. Społeczność terapeutyczna i istota jej oddziaływań................92

ROZDZIAŁ IV. WYBRANE METODY I INTERWENCJE W PRACY

ZPACJENTEM UZALEŻNIONYM .............101

1. „Mapa życia" ................101

2. Procedura „gorące krzesło" ............... 103

3. Trening asertywnych zachowań abstynenckich................. 103

4. Edukacja w dziedzinie zapobiegania nawrotom....... 104

 1. Edukacja w zakresie podstawowych umiejętności psychologicznych..........110

 2. Sposoby interwencji w sytuacjach kryzysowych.........113

ROZDZIAŁY METODY SOCJOTERAPEUTYCZNE ORAZALTERNATYWNE

WPRACYZPACJENTEMUZALEŻNIONYM ............. 127

1. Terapia poprzez różnorodne formy pracy ............. 127

2. Praca z ciałem............. 130

3. Zajęcia artystyczne, ekspresja twórcza.......................................................... 132

4. Święta i rytuały............. 132

5. Pierwiastek duchowy w leczeniu uzależnienia ......... 134

ROZDZIAŁ VI. PRACATERAPEUTYCZNAZ PACJENTAMI

O SPECYFICZNYCHUWARUNKOWANIACH .......... 142

1. Towarzyszące uzależnieniu choroby somatyczne ............ 142

2. Towarzyszące uzależnieniu problemy psychiatryczne ......... 144

3. Sytuacja, gdy osoba lecząca się jest ofiarą lub sprawcąprzemocy

o znacznym nasileniu ............ 147

4. Sytuacja kobiet w leczeniu uzależnienia od narkotyków ......... 155

5. Sytuacja, gdy osoba lecząca się żyje z wirusem HIV .............. 156

ROZDZIAŁVn.PRACAZRODZINĄOSOBYUZALEŻNIONEJ ........ 160

1. Pracazrodzinąw warunkach ambulatoryjnych ......... 161

2. Praca z rodzinąw warunkach ośrodków stacjonarnych ......... 165

3. Specyficzne uwarunkowania w pracy z rodziną ........ 179

4. Problem współuzależnienia rodziców ........... 184

ROZDZIAŁ Vin.TERAPEUTAJAKO OSOBA ........ 190

1. Umiejętności profesjonalne ............. 191

2. Typy postaw terapeutów .................. 194

3. Problem nadużycia władzy.......... 197

4. Szkolenie personelu i zapobieganie wypaleniu zawodowemu............ 199

ROZDZIAŁ rX.PORADYPRAKTYCZNEDLAOSÓBZAGROŻONYCH

UZALEŻNIENIEM ORAZ DLACZŁONKÓW ICH RODZIN ... 202

ZAKOŃCZENIE: PODSTAWOWE WNIOSKI ..................... 211

DODATEK ................. 214

KALENDARIUM 1. Używanie narkotyków w perspektywie historycznej.............. 214

Zagadnienie prawne ............ 227

KALENDARIUM 2. Najważniejsze wydarzenia w dziedzinie leczenia

narkomanii na świecie i w Polsce ......... 234

UTERATURAPRZEDMIOTU ..........243

 

 

 • ISBN: 9788373773455

 • Wydawca: Studio Astropsychologii

 • Ilość stron: 248

 • Oprawa: Miękka

 • Format: 16.4x24.0cm

 • EAN: 9788373773455

 • Rok wydania: 2002